Members‎ > ‎NGO Öökull‎ > ‎

Estonia in European Comparisons

Series of the Ministry of Social Affairs No 3/ 2008
Edited by Mare Ainsaar and Dagmar Kutsar

Sissejuhatus – Euroopa sotsiaaluuringust ja võrdlevast analüüsist.
Introduction: On European Social Survey and comparative analysis. Dagmar Kutsar 9
1
. Vaba kooselu Eestis ja Euroopas – kas eestlased eelistavad vaba kooselu abielule materiaalsetel põhjustel?
Cohabitation in Estonia and Europe – do Estonians prefer cohabitation due to financial reasons? Kairi Kasearu 19
2. Abielulahutuse tagajärjed ja suhtumine lahutustesse Euroopas.
Consequences of divorces and attitudes towards divorce in Europe.
Kadri Rootalu 35
3. Ühiskonna toetus, usaldus, tervis ja majanduslik toimetulek kui laste ja lastevanemate rahulolu mõjutavad tegurid Euroopa 13 riigis.
Support of the society, trust, health and income as factors of life satisfaction for children and parents in 13 countries in Europe. Mare Ainsaar 49
4
. Hoiakud ja tegelikkus palgatöö ja majapidamistöö ühitamisel: Euroopa riikide võrdlus.
Attitudes and behaviour concerning reconciliation of paid work and housework: comparison of European countries. Eve Telpt 67
5. Tööväärtused Eestis Ida- ja Lääne-Euroopa maade võrdluses.
Job values of Estonians in the context of East- and West-Europeans’ preferences. Andu Rämmer 83
6. Alusväärtused Eestis – lõimumise ressurss?
Basic human values in Estonia – a resource for integration? Indrek Tart

Ċ
Astrid Mats,
Jun 26, 2010, 12:16 AM
Comments